Đề cương chi tiết học phần năm 2021

Thứ sáu, 15/10/2021, 08:51 (GMT+7)

 

STT

Mã HP

Tên học phần

TC

Nội dung chi tiết

1

PML0031

Triết học Mác - Lênin

3

Xem chi tiết

2

EML0031

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

2

Xem chi tiết

3

SSO0031

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2

Xem chi tiết

4

HTH0031

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

Xem chi tiết

5

HIS0031

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

2

Xem chi tiết

6

AMA0031

Toán cao cấp

2

Xem chi tiết

7

IFT0031

Tin học

3

Xem chi tiết

8

SSK0031

Kỹ năng mềm

2

Xem chi tiết

9

DID0031

Kỹ thuật soạn thảo và ban hành văn bản

2

Xem chi tiết

10

RME0031

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

Xem chi tiết

11

SUP0031

Khởi nghiệp

2

Xem chi tiết

12

GLA0031

Pháp luật đại cương

2

Xem chi tiết

13

BE10031

Tiếng Anh cơ bản 1

3

Xem chi tiết

14

BE20031

Tiếng Anh cơ bản 2

3

Xem chi tiết

15

BE30031

Tiếng Anh cơ bản 3

3

Xem chi tiết

16

SOI1431

Thổ nhưỡng

3

Xem chi tiết

17

LM11431

Trắc địa 1  

3

Xem chi tiết

18

LM21431

Trắc địa 2

2

Xem chi tiết

19

CGR1431

Bản đồ học

3

Xem chi tiết

20

GIS1431

Hệ thống thông tin địa lý

3

Xem chi tiết

21

EIA1431

Đánh giá tác động môi trường

2

Xem chi tiết

22

CMA1431

Bản đồ địa chính

2

Xem chi tiết

23

FSY1431

Hệ thống canh tác

2

Xem chi tiết

24

VEG1431

Địa l‎ý kinh tế Việt Nam

2

Xem chi tiết

25

LLA1431

Pháp luật đất đai

3

Xem chi tiết

26

LAM1431

Quản lý nhà nước về đất đai

2

Xem chi tiết

27

TME1431

Đo đạc địa chính

3

Xem chi tiết

28

LUA1431

Đánh giá đất

3

Xem chi tiết

29

LIS1431

Hệ thống thông tin đất đai

3

Xem chi tiết

30

IA11431

Tin học ứng dụng trong quản lý đất đai 1

3

Xem chi tiết

31

IA21431

Tin học ứng dụng trong quản lý đất đai 2

3

Xem chi tiết

32

LUP1431

Quy hoạch sử dụng đất

3

Xem chi tiết

33

LRE1431

Đăng ký đất đai

3

Xem chi tiết

34

LST1431

Thống kê đất đai

2

Xem chi tiết

35

LAS1431

Định giá đất

2

Xem chi tiết

36

RDP1431

Quy hoạch phát triển nông thôn

2

Xem chi tiết

37

UPL1431

Quy hoạch đô thị

2

Xem chi tiết

38

LAC1431

Giao đất và thu hồi đất

2

Xem chi tiết

39

LIN1431

Thanh tra đất đai

2

Xem chi tiết

40

LCO1431

Bồi thường giải phóng mặt bằng

2

Xem chi tiết

41

LFA1431

Tài chính đất đai

2

Xem chi tiết

42

RSE1431

Trắc địa ảnh viễn thám

2

Xem chi tiết

43

MSE1431

Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH

2

Xem chi tiết

44

REM1431

Thị trường bất động sản

2

Xem chi tiết

45

PSL141

Dịch vụ công về đất đai

2

Xem chi tiết

46

CRE1431

Kinh doanh bất động sản

2

Xem chi tiết

47

CHL1431

Pháp luật xây dựng và nhà ở

2

Xem chi tiết

48

LEC1431

Kinh tế đất

2

Xem chi tiết

49

REB1431

Môi giới bất động sản

2

Xem chi tiết

50

IPD1431

Phương pháp lập dự án đầu tư

2

Xem chi tiết

51

ELM1431

Tiếng anh chuyên ngành

2

Xem chi tiết

52

PP11431

Thực tập nghề nghiệp 1

2

Xem chi tiết

53

PP21431

Thực tập nghề nghiệp 2

2

Xem chi tiết

54

PP31431

Thực tập nghề nghiệp 3

2

Xem chi tiết

55

PP41431

Thực tập nghề nghiệp 4

2

Xem chi tiết

56

GRI1431

Thực tập tốt nghiệp

4

 

57

THE1431

Khóa luận tốt nghiệp

9

 

58

CRE1431

Hồ sơ địa chính

3

Xem chi tiết

59

LDB1431

Cơ sở dữ liệu đất đai

3

Xem chi tiết

60

APL1431

Quy hoạch sản xuất nông nghiệp

3

Xem chi tiết

Bài viết liên quan