.

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

 

1

NGUYỄN THỊ VÒNG

Chức vụ: Trưởng khoa

Học vị: PGS,TS

Số điện thoại: 093 640 7717

Email: nguyenvong54@gmail.com

 

 

 

 

2

PHẠM THỊ NGUYỆT

Chức vụ: Phó Trưởng khoa

Học vị: Thạc sỹ

Số điện thoại: 0902107181 - 0966 230 567

Email: ptnguyet.tdu@gmail.com