Hệ thống văn bản - biểu mẫu (Đại học)

Thứ sáu, 20/12/2019, 08:54 (GMT+7)

STT

Thực tập

Mẫu giấy tờ

Nội dung chi tiết

1

Thực tập

Tốt nghiệp

1. Kế hoạch thực tập tốt nghiệp

Xem tại đây

2. Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp

Xem tại đây

3. Nhận xét của giảng viên hướng dẫn

Xem tại đây

4. Nhận xét của đơn vị thực tập

Xem tại đây

 

 

 

 

2

Thực tập

Nghề nghiệp

1. Kế hoạch thực tập nghề nghiệp

Xem tại đây

2. Hướng dẫn thực tập nghề nghiệp

Xem tại đây

3. Nhận xét của giảng viên hướng dẫn

Xem tại đây

4. Nhận xét của đơn vị thực tập

Xem tại đây