CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

CHỨC NĂNG

 Khoa Quản lý đất đai là đơn vị chuyên môn trực thuộc Trường Đại học Thành Đông, có chức năng tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo ở các trình độ đại học và sau đại học; triển khai thực hiện công tác nghiên cứu khoa học; hợp tác đào tạo thuộc ngành quản lý đất đai và các hoạt động giáo dục khác theo phân công của Hiệu trưởng.

 

NHIỆM VỤ

* Thực hiện công tác đào tạo:

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của Nhà trường, bao gồm:

+ Xây dựng chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành được Nhà trường giao nhiệm vụ;

+ Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các học phần;

+ Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của Khoa và định hướng phát triển của Nhà trường;

- Tổ chức nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả người học đảm bảo chuẩn đầu ra.

- Tham gia đào tạo ngắn hạn theo sự phân công của Hiệu trưởng.

* Thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ:

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp liên quan đến ngành nghề đào tạo.

- Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào giảng dạy;

- Tham gia các hội thảo, hội nghị chuyên ngành hoặc liên quan.

* Thực hiện các công việc khác:

- Quản lý cán bộ, giảng viên và người học thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của Khoa.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên và người học.

- Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên của Khoa.

- Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên trong Khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong Nhà trường theo quy định của trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.