ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Hiện tại, Khoa có tổng số 15 cán bộ giảng viên cơ hữu, trong đó có 04 PGS.TS (26,67%); 06 tiến sĩ (40,00%), 01 nghiên cứu sinh (6,67%) và 04 thạc sĩ (26,67%), được đào tạo từ các nguồn trong và ngoài nước như Đức, Nga,...

 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU CỦA KHOA

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

PGS,TS. Nguyễn Thị Vòng

Trưởng khoa

2

PGS,TS. Đào Châu Thu

Giảng viên

3

PGS,TS. Hà Thị Thanh Bình

Giảng viên

4

PGS,TS. Nguyễn Khắc Thời

Giảng viên

5

TS. Đặng Phúc

Giảng viên

6

TS. Nguyễn Thị Hoa Lý

Giảng viên

7

TS. Nguyễn Thị Phương Duyên

Giảng viên

8

TS. Trần Minh Cảnh

Giảng viên

9

TS. Phạm Quang Tùng

Giảng viên

10

ThS. Phạm Thị Nguyệt

Phó trưởng khoa

11

ThS. Lưu Thành Kỳ

Giảng viên

12

ThS. Nguyễn Văn Hướng

Giảng viên

13

ThS. Tô Thị Phượng

Giảng viên

14 ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo

Giảng viên

15 TS. Phạm Văn Tuyên

Giảng viên