Đề cương chi tiết học phần ngành QLĐĐ trình độ thạc sỹ

Thứ năm, 15/07/2021, 08:58 (GMT+7)

STT

Mã số học phần

Tên học phần

Số TC

Nội dung chi tiết

1

PHI1421

Triết học

3

Xem chi tiết

2

ENG1421

Tiếng Anh

4

Xem chi tiết

3

SRM1421

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

Xem chi tiết

4

LSL1421

Hệ thống pháp luật về quản lý đất đai

3

Xem chi tiết

5

SLM1421

Khoa học quản lý đất đai

2

Xem chi tiết

6

LMB1421

Cơ sở quản lý hành chính về đất đai

2

Xem chi tiết

7

LFP1421

Chính sách tài chính về đất đai

2

Xem chi tiết

8

AGI1421

Hệ thống thông tin địa lý nâng cao

2

Xem chi tiết

9

GCM1421

Phương pháp trắc địa và bản đồ trong quản lý đất đai

2

Xem chi tiết

10

DSL1421

Hệ thống quản lý đất đai phát triển

2

Xem chi tiết

11

MAB1421

Quản lý địa giới hành chính

2

Xem chi tiết

12

RSA1421

Ứng dụng viễn thám trong quản lý đất đai

2

Xem chi tiết

13

MLD1421

Cơ sở dữ liệu đất đai đa mục tiêu

2

Xem chi tiết

14

ESD1421

Môi trường và phát triển bền vững

2

Xem chi tiết

15

LPA1421

Phân tích chính sách, pháp luật đất đai

2

Xem chi tiết

16

ALE1421

Đánh giá đất nâng cao

3

Xem chi tiết

17

LUP1421

Quy hoạch sử dụng đất

2

Xem chi tiết

18

ISM1421

Quản lý đất tổng hợp

2

Xem chi tiết

19

RSM1421

Quản lý thị trường bất động sản

3

Xem chi tiết

20

CSR1421

Bồi thường hỗ trợ tái định cư

2

Xem chi tiết

21

SDP1421

Quy hoạch phát triển không gian

2

Xem chi tiết

22

AFL1421

Ứng dụng phong thủy trong quy hoạch sử dụng đất

2

Xem chi tiết

23

MLM1421

Mô hình hóa trong quản lý đất đai

2

Xem chi tiết

24

MRP1421

Quản lý quy hoạch nông thôn

2

Xem chi tiết

25

SPL1421

Xử lý số liệu thống kê trong quản lý đất đai

2

Xem chi tiết

26

ALU1421

Sử dụng đất nông nghiệp

2

Xem chi tiết

27.

Thực tập chuyên môn

6

Xem chi tiết

28.

Đề án tốt nghiệp

9

Xem chi tiết