DANH SÁCH LUẬN VĂN THẠC SỸ - NGÀNH QLĐĐ

Thứ tư, 30/08/2023, 12:48 (GMT+7)

TT Học viên Ngày sinh Tên đề tài Người hướng dẫn Tóm tắt luận văn 
 1 Đỗ Thị Giang  15/03/1994 

Đánh giá tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

TS. Nguyễn Văn Quân 

 Xem chi tiết

 2 Đinh Thị Giang  10/02/1994 

Đánh giá hoạt động của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

PGS, TS. Nguyễn Thị Vòng  Xem chi tiết 
 3 Nguyễn Thị Hồng  27/07/1982 

Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo,

thành phố Hải Phòng 

PGS, TS. Hà Thị Thanh Bình  Xem chi tiết 
 4 Cao Vũ Ngọc Ly  17/05/1994 

Đánh giá tình hình thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn huyện Gia Lộc,  tình Hải Dương 

TS. Phạm Sỹ Liêm  Xem chi tiết 
 5 Đào Thị Phượng   15/04/1981

Thực trạng công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở  và tài sản khác

gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân tại quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

PGS, TS. Hà Thị Thanh Bình  Xem chi tiết 
Nguyễn Văn Quyết  1/10/1982 

Đánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi phục vụ dự án tại

xã Thuỷ Đường, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng

PGS, TS. Lê Thị Giang  Xem chi tiết 
 7 Phạm Vân Quỳnh  8/10/1996 

Đánh giá việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn quận Lê Chân,

thành phố Hải Phòng 

PGS, TS. Phan Thị Thanh Huyền  Xem chi tiết 
Lê Anh Thân  20/07/1980 

Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại một số dự án

trên địa bàn huyện An Dương, thành phố Hải Phòng 

TS. Nguyễn Văn Quân  Xem chi tiết 
 9 Lê Văn Thành  31/12/1976 

Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch  xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương 

PGS, TS. Nguyễn Thị Vòng   Xem chi tiết
 10  Trần Duy Thành  28/11/1983

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của chi nhánh vắn phòng đăng ký đất đai

huyện An Dương, thành phố Hải Phòng 

PGS, TS. Hà Thị  Thanh Bình  Xem chi tiết 
 11 Vũ Thị Tới  30/09/1983 

Đánh giá thực trạng bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất phục vụ  dự án xây dựng đường dẫn

lên cầu Quang Thanh, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương 

PGS, TS. Nguyễn Thị Vòng  Xem chi tiết 
 12 Vũ Quang Triệu  03/11/1977 

Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại một số dự án trên địa bàn huyện Tiên Lãng,

Thành phố Hải Phòng 

PGS, TS. Đỗ Văn Nhạ 

Xem chi tiết 

 13 Vũ Anh Tú  20/06/1989 

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường giải quyết khiếu nại và tranh chấp đất đai

tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương 

 TS. Đặng Phúc Xem chi tiết  
 14 Chu Thanh Bình  03/11/1985   Đánh giá tình hình thực hiện quyền của người sử dụng đất trên địa bàn Huyện Thanh Miện Tỉnh Hải Dương PGS,TS. Trần Trọng Phương  Xem chi tiết 
15   Nguyễn Quang Hợp 10/04/1983   Đánh giá tình hình hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Huyện Thanh Hà Tỉnh Hải Dương PGS,TS. Đỗ Thị Tám  Xem chi tiết 
 16 Bùi Văn Tuyền  27/06/1984   Đánh giá việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn Huyện Bình Giang Tỉnh Hải Dương PGS,TS. Đỗ Thị Tám  Xem chi tiết 
 17 Phạm Thị Phương Anh   23/9/1992

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

cho hộ gia đình, cá nhân tại huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. 

TS. Đặng Phúc  Xem chi tiết 
 18 Đoàn Văn Cương  05/07/1985 

Thực trạng công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử đụng đất, quyền sở hữu nhà ở

tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình và cá nhân tại huyện Kiến Thụy. 

 PGS, TS. Đỗ Văn Nhạ Xem chi tiết 
19   Nguyễn Trọng Đại 12/5/1971 

Đánh giá hoạt động của Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai quận Hồng Bàng,

thành phố Hải Phòng. 

PGS, TS. Hà Thị Thanh Bình  Xem chi tiết 
 20  Đinh Viết Hưởng  03/3/1979

Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại Dự án đầu tư xây dựng

khu công nghiệp Vsip trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng 

PGS,TS. Lê Thị Giang  Xem chi tiết 
 21 Phạm Thị Huyền   20/11/1988

Đánh giá thực trạng hoạt động của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai 

huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng 

PGS,TS. Phan Thị Thanh Huyền  Xem chi tiết 
22   Nguyễn Cảnh Long  03/5/1983

Đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng đất tại các dự án đầu tư

có sử dụng đất tại thành phố Hải Phòng. 

TS. Đặng Phúc  Xem chi tiết 
 23  Phạm Thị Hoa  06/02/1982

Đánh giá thực trạng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại dự án khu đô thị mới Bắc sông Cấm

dự án tái định cư bắc sông Cấm huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng 

TS. Đỗ Thị Đức Hạnh 

Xem chi tiết 

 24  Nguyễn Quốc Huy  17/10/1994  Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thị xã Quảng Yên Tỉnh Quảng Ninh PGS,TS. Đào Châu Thu  Xem chi tiết  
 25 Phạm Văn Lương  15/3/1970 

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường giải quyết khiếu nại và

tranh chấp về đất đai tại quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. 

PGS,TS. Phan Thị Thanh Huyền  Xem chi tiết  
26   Đỗ Thị Thanh Mai  21/12/1979

Đánh giá công tác chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở

trên địa bàn quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. 

PGS,TS. Lê Thị Giang  Xem chi tiết  
 27 Khổng Thị Minh   09/8/1994

Đánh giá hoạt động của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Tiên Lãng,

thành phố Hải Phòng. 

PGS, TS. Đào Châu Thu  Xem chi tiết  
28 Đỗ Anh Nam 23/8/1990

Đánh giá việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn huyện Tiên Lãng,

thành phố Hải Phòng.

PGS, TS. Đào Châu Thu 

Xem chi tiết 

29 Đoàn Bích Ngọc 11/04/1996 Đánh giá hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Hải Phòng. PGS, TS. Nguyễn Thị Vòng

Xem chi tiết 

30 Vũ Hào Phú 01/7/1993

Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn

huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

TS. Đặng Phúc

Xem chi tiết 

31 Phạm Thị Băng Tâm 28/01/1983

Đánh giá công tác đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở

và tài sản khác gắn liền với đất tại quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

PGS, TS. Hà Thị Thanh Bình

Xem chi tiết 

32 Trần Anh Thơ 12/8/1991

Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại Dự án  đầu tư  xây dựng nút giao

Nam cầu Bính và Dự án đầu tư xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ trên địa bàn quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

PGS, TS. Đào Châu Thu

Xem chi tiết 

33 Vũ Văn Tĩnh 14/02/1981 Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng TS. Đặng Phúc

Xem chi tiết

34 Phạm Thu Trang 09/08/1989 Đánh giá thực trạng công tác quản lý sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. PGS, TS. Đỗ Văn Nhạ

Xem chi tiết

35 Cao Thành Trung 03/3/1981

Đánh giá công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác

gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng

PGS, TS. Đỗ Văn Nhạ

Xem chi tiết

36 Vũ Đình Trung 02/06/1976 Đánh giá hoạt động của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng PGS,TS. Lê Thị Giang

Xem chi tiết

37 Trịnh Văn Cường 02/6/1993

Đánh giá thực trạng việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn quận An Hải,

thành phố Hải Phòng.

TS. Đặng Phúc

Xem chi tiết

38 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 02/9/1982

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo,

thành phố Hải Phòng.

PGS, TS. Nguyễn Quang Học

Xem chi tiết

39 Trần Đình Dương 14/11/1984

Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn

quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

PGS, TS. Đỗ Văn Nhạ

Xem chi tiết

40 Lê Thị Thu Hồng 16/4/1976

Đánh giá thực trạng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại quận Hồng Bàng,

thành phố Hải Phòng

PGS,TS. Phan Thị Thanh Huyền

Xem chi tiết

41 Nguyễn Đức Luận 28/3/1979

Đánh giá thực trạng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Tiên Lãng,

thành phố Hải Phòng

PGS,TS. Phan Thị Thanh Huyền

Xem chi tiết

42 Phạm Thị Kiều Ly 23/10/1988

Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại một số dự án trên địa bàn quận Kiến An,

thành phố Hải Phòng

TS. Nguyễn Văn Quân

Xem chi tiết

43 Nguyễn Thị Thu Nhung 10/6/1989

Đánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại một số dự án trên địa bàn

quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

PGS,TS. Phan Thị Thanh Huyền

Xem chi tiết

44 Đỗ Thị Phấn 10/4/1981

Đánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng

kỹ thuật của bộ tư lệnh Hải Quân trên địa bàn quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng.

PGS, TS. Nguyễn Thị Vòng

Xem chi tiết

45 Vũ Trọng Quân 02/01/1977

Đánh giá thực trạng công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình,

cá nhân tại huyện An Lão, thành phố Hải Phòng

PGS, TS. Nguyễn Quang Học

Xem chi tiết

46 Đỗ Thị Thảo 14/02/1986

Đánh giá thực trạng công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Thủy Nguyên

thành phố Hải Phòng

TS. Nguyễn Văn Quân

Xem chi tiết

47 Đoàn Văn Thuận 04/7/1985

Đánh giá việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn huyện Thủy Nguyên,

thành phố Hải Phòng.

PGS,TS. Lê Thị Giang

Xem chi tiết

48 Lê Hồng Tới 12/6/1986

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ

và tái định cư Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Bắc sông Cấm tại xã Tân Dương và Dự án khu tái định cư

Bắc sông Cấm tại xã Dương Quan huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

PGS, TS. Đào Châu Thu

Xem chi tiết

49 Đào Thị Huyền Trâm 08/4/1987

Đánh giá thực trạng hoạt động của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận Dương Kinh,

thành phố Hải Phòng.

PGS, TS. Nguyễn Thị Vòng

Xem chi tiết

50 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 11/01/1992 Đánh giá công tác quản lý nhà nước đối với quỹ đất phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng. TS. Đặng Phúc

Xem chi tiết

51 Nguyễn Trọng Tuân 10/02/1985 Thực trạng công tác quản lý Nhà nước về đất đai tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng. PGS,TS. Lê Thị Giang

Xem chi tiết

52 Đỗ Danh Tuấn 04/9/1986

Thực trạng công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử đụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác

gắn liền với đất cho hộ gia đình và cá nhân tại quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

TS. Đỗ Thị Đức Hạnh

Xem chi tiết

53 Vũ Thị Vân 16/8/1991

Thực trạng công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử đụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác

gắn liền với đất cho hộ gia đình và cá nhân tại quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

TS. Đỗ Thị Đức Hạnh

Xem chi tiết

54 Nguyễn Quang Vịnh 16/6/1978

Thực trạng công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử đụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác

gắn liền với đất cho hộ gia đình và cá nhân tại quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

PGS, TS. Hà Thị Thanh Bình

Xem chi tiết

55 Vũ Thị Vui 16/8/1987 Đánh giá tình hình hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Huyện Gia Lộc Tỉnh Hải Dương PGS, TS. Đỗ Văn Nhạ

Xem chi tiết

56 Trịnh Thị Yên 30/6/1992

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

trên địa bàn huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng

PGS, TS. Nguyễn Thị Vòng

Xem chi tiết

57 Nguyễn Văn Anh 07/7/1985 Đánh giá thực trạng hoạt động của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước TS. Đặng Phúc

Xem chi tiết

58 Hoàng Mạnh Tuấn Anh 16/5/1991 Đánh giá tác động của đô thị hóa đến quản lý và sử dụng đất tại thành phố Tân An, tỉnh Long An  TS. Nguyễn Hữu Cường

Xem chi tiết

59 Võ Thế Cường 04/4/1985

Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và

tài sản gắn liền với đất trên địa bàn huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

TS. Đặng Phúc

Xem chi tiết

60 Phạm Tiến Dũng 20/9/1987

Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại 2 dự án xây dựng, cải tạo đường

Thành phố Hải Dương Tỉnh Hải Dương

TS. Đỗ Thị Đức Hạnh

Xem chi tiết

61 Đào Văn Hảo 15/9/1979

Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở

và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

PGS, TS. Đỗ Văn Nhạ

Xem chi tiết

62 Hoàng Thị Thanh Hoá 04/7/1984

Đánh giá thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn

huyện Đông Hưng, tinh Thái Bình

PGS, TS. Hà Thị Thanh Bình

Xem chi tiết

63 Hoàng Cao Khải 18/11/1995 Thực trạng và yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước PGS, TS. Hà Thị Thanh Bình

Xem chi tiết

64 Lê Đan Khánh 04/8/1977

Ảnh hưởng của việc thu hồi đất nông nghiệp đến đời sống và việc làm của người dân

tại một số dự án trên địa bàn huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

PGS, TS. Nguyễn Thị Vòng

Xem chi tiết

65 Nguyễn Thị Loan 18/12/1995 Đánh giá thực trạng công tác giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước PGS, TS. Nguyễn Thị Vòng

Xem chi tiết

 66  Nguyễn Thành Long  01/7/1977 Đánh giá thực trạng hoạt động của văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Phước   PGS, TS. Nguyễn Thị Vòng

Xem chi tiết

67 Đặng Văn Phong 20/8/1983 Đánh giá việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn Huyện Thanh Hà Tỉnh Hải Dương PGS, TS. Nguyễn Thị Vòng

Xem chi tiết

68 Bùi Anh Tuấn 23/9/1979 Đánh giá công tác giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương giai đoạn 2015-2019 TS. Nguyễn Văn Quân

Xem chi tiết

69 Châu Anh Tuấn 07/4/1987 Đánh giá thực trạng công tác giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước PGS,TS. Nguyễn Khắc Thời

Xem chi tiết

70 Trần Thanh Tùng 07/01/1994

Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

trên địa bàn huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

PGS,TS. Nguyễn Khắc Thời

Xem chi tiết

71 Phạm Quang Đĩnh 12/8/1982 Đánh giá thực trạng công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước TS. Nguyễn Văn Quân

Xem chi tiết

72 Vũ Thị Minh Hải 11/12/1987 Đánh giá tình hình hoạt động của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương PGS, TS. Đỗ Văn Nhạ

Xem chi tiết

73 Nguyễn Minh Hưng 30/9/1981 Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương PGS, TS. Hà Thị Thanh Bình

Xem chi tiết

74 Nguyễn Thu Hương 21/10/1993

Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại một số dự án trên địa bàn thành phố Chí Linh,

tỉnh Hải Dương

TS. Đỗ Thị Đức Hạnh

Xem chi tiết

75 Nguyễn Thị Lương 08/6/1989

Đánh giá tình hình thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn thành phố Chí Linh,

tỉnh Hải Dương

PGS, TS. Nguyễn Thị Vòng

Xem chi tiết

76 Phạm Thị Diễm My 18/01/1993

Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Ninh Giang,

tỉnh Hải Dương giai đoạn 2018 - 2022

PGS, TS. Đào Châu Thu

Xem chi tiết

77 Dương Minh Ngọc 28/10/1995 Thực trạng giá đất ở và các yếu tố ảnh hưởng tới giá đất ở trên địa bàn thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương TS. Nguyễn Văn Quân

Xem chi tiết

78 Nguyễn Thị Huyền Trang 12/3/1986 Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương PGS, TS. Hà Thị Thanh Bình

Xem chi tiết

79 Nguyễn Thị Trang 24/02/1993 Đánh giá hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. PGS,TS. Phan Thị Thanh Huyền

Xem chi tiết

80 Lương Hữu Trung 15/8/1996 Đánh giá thực trạng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương PGS,TS. Phan Thị Thanh Huyền

Xem chi tiết