Đề cương chi tiết học phần năm 2023

Thứ bảy, 28/10/2023, 08:56 (GMT+7)

STT Mã HP Tên học phần Số
TC
Nội dung chi tiết
1 PML0031    Triết học Mác - Lênin  3 Xem chi tiết
2 EML0031    Kinh tế chính trị Mác - Lênin  2 Xem chi tiết
3 SSO0031    Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 Xem chi tiết
4 HTH0031    Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Xem chi tiết
5 HIS0031    Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 Xem chi tiết
6 IFT0031    Tin học  3 Xem chi tiết
7 SSK0031    Kỹ năng mềm 2 Xem chi tiết
8 DID0031    Kỹ thuật soạn thảo và ban hành văn bản 2 Xem chi tiết
9 RME0031    Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 Xem chi tiết
10 SUP0031    Khởi nghiệp 2 Xem chi tiết
11 GLA0031    Pháp luật đại cương 2 Xem chi tiết
12 BE10031    Tiếng Anh cơ bản 1 3 Xem chi tiết
13 BE20031    Tiếng Anh cơ bản 2 3 Xem chi tiết
14 BE30031    Tiếng Anh cơ bản 3 3 Xem chi tiết
15 SOI1431    Thổ nhưỡng  3 Xem chi tiết
16 LM11431    Trắc địa 1    3 Xem chi tiết
17 LM21431    Trắc địa 2 2 Xem chi tiết
18 CGR1431    Bản đồ học 3 Xem chi tiết
19 GIS1431    Hệ thống thông tin địa lý 3 Xem chi tiết
20 EIA1431    Đánh giá tác động môi trường 2 Xem chi tiết
21 MSE1431    Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH 2 Xem chi tiết
22 FSY1431    Hệ thống canh tác 2 Xem chi tiết
23 VEG1431    Địa l‎ý kinh tế Việt Nam  2 Xem chi tiết
24 LLA1431    Pháp luật đất đai 3 Xem chi tiết
25 LAM1431    Quản lý nhà nước về đất đai 2 Xem chi tiết
26 TME1431    Đo đạc địa chính  3 Xem chi tiết
27 LUA1431    Đánh giá đất 3 Xem chi tiết
28 LIS1431    Hệ thống thông tin đất đai 3 Xem chi tiết
29 IA11431    Tin học ứng dụng trong quản lý đất đai 1 3 Xem chi tiết
30 IA21431    Tin học ứng dụng trong quản lý đất đai 2 3 Xem chi tiết
31 LUP1431    Quy hoạch sử dụng đất 3 Xem chi tiết
32 LRE1431    Đăng ký đất đai 3 Xem chi tiết
33 LST1431    Thống kê đất đai 2 Xem chi tiết
34 LAS1431    Định giá đất 2 Xem chi tiết
35 LAC1431    Giao đất và thu hồi đất  2 Xem chi tiết
36 LIN1431    Thanh tra đất đai 2 Xem chi tiết
37 LCO1431    Bồi thường giải phóng mặt bằng 2 Xem chi tiết
38 LFA1431    Tài chính đất đai 2 Xem chi tiết
39 RSE1431    Trắc địa ảnh viễn thám 2 Xem chi tiết
40 UPL1431    Quy hoạch đô thị  2 Xem chi tiết
41 RDP1431    Quy hoạch phát triển nông thôn 2 Xem chi tiết
42 REM1431    Thị trường bất động sản 2 Xem chi tiết
43 CRE1431    Kinh doanh bất động sản 2 Xem chi tiết
44 CHL1431    Pháp luật xây dựng và nhà ở 2 Xem chi tiết
45 LEC1431    Kinh tế đất  2 Xem chi tiết
46 PSL141    Dịch vụ công về đất đai 2 Xem chi tiết
47 REB1431    Môi giới bất động sản 2 Xem chi tiết
48 IPD1431    Phương pháp lập dự án đầu tư 2 Xem chi tiết
49 ELM1431    Tiếng anh chuyên ngành 2 Xem chi tiết
50 PP11431    Thực tập nghề nghiệp 1 - Trắc địa 4 Xem chi tiết
51 PP21431    Thực tập nghề nghiệp 2 - Đăng ký thống kê đất đai 4 Xem chi tiết
52 PP31431    Thực tập nghề nghiệp 3 - Tin học ứng dụng trong quản lý đất đai 4 Xem chi tiết
53 PP41431    Thực tập nghề nghiệp 4 - Quy hoạch sử dụng đất 4 Xem chi tiết
54 GRI1431    Thực tập tốt nghiệp 6 Xem chi tiết
55 THE1431    Khóa luận tốt nghiệp 9 Xem chi tiết
56 CRE1431    Hồ sơ địa chính 3 Xem chi tiết
57 LDB1431    Cơ sở dữ liệu đất đai 3 Xem chi tiết
58 APL1431    Quy hoạch sản xuất nông nghiệp 3 Xem chi tiết

Bài viết liên quan